tisdag 2 september 2014

Betyg hjälper!

En del av skoldebatten handlar om betyg. Betyg är inte det enda som spelar roll för att skolan ska fungera, men det är faktiskt en förutsättning för att skolan ska gå att granska och utvärdera. Bland en del partier, exempelvis V och MP, är det populärt att kritisera betyg. De är dock helt fel ute.

De som kritiserar betygen menar ofta att dessa är subjektiva. De menar att betyg bara är en bokstav. De menar att betyg skapar stress och "graderar människor". De vill inte att skolan ska hålla på med bedömning utan fokusera på lärandet.

Betyg handlar dock inte om att gradera människor i sig. Vi har betyg för att alla barn är värda en god utbildning. Men för att veta att de verkligen får en god utbildning, för att veta att skolan och lärarna faktiskt gör sitt jobb, måste vi utvärdera skolan, lärarna och utbildningen på något sätt. Ett sådant sätt är betyg.

Varför betyg skulle vara mer subjektivt än omdömen är oklart. Betyg är inte "bara en bokstav", det är en bokstav som står för någonting - vilka mål eleven har klarat av i ett visst ämne och ett visst område. All undervisning måste ha ett mål, och betyg är faktiskt ett väldigt bra sätt att utvärdera målen. Eftersom det tydligt visar om eleven uppnått ett visst mål eller inte, är betyg ett mycket bättre system än bara omdömen, som kan vara vaga. Det fungerar inte att vara vag när man ger betyg, särskilt inte när det finns tydliga betygskriterier.

När en elev fått sitt betyg kan hen se vad hen klarat av. Det är bra, eftersom eleven då får ett kvitto på att ansträngningen i det ämnet eller området har lönat sig. Eleven får även se vad hen behöver jobba mer med. Även detta är helt nödvändigt, så att läraren kan se var eleven ännu inte nått kunskapsmålen och hjälpa eleven att nå upp till dessa med individuellt anpassad undervisning. Betyg gynnar alltså både elever som har det svårt i skolan, och elever som ganska enkelt får höga betyg i skolan.

En reform som behövsnär centralt rättade nationella prov. Det skulle ta bort mycket administration från lärarna om en central myndighet rättade proven. Om de dessutom rättades anonymt, så att eleverna skrev koder istället för namn på sina prov som man gör på många universitet, då skulle betygssättningen bli rättvisare. Lärarens personliga åsikter om eleven skulle inte spela någon roll alls, eftersom den som rättade provet inte skulle veta vem som skrivit det.

Tidigare betyg vore också bra. Folkpartiet vill införa betyg från årskurs 4. Det kanske låter tidigt, men faktum är att "stressargumentet" inte håller. Stressen orsakas av att betyg är något obekant, och att man får prestationsångest och vill ha höga betyg men kanske inte får det. Men om man börjar tidigt med betyg så är det lättare att vänja sig vid, då har man flera år på sig att jobba med det som behöver förbättras. Då får man tidigt veta vad man behöver jobba mer med, vilket är mycket bättre än att få veta det året innan du går ut grundskolan, som det var förut. Där kan vi snacka en situation som skapar stress. Många länder med bättre skolresultat än Sveriges har tidigare betyg än oss. Tidigare betyg ger längre tid för läraren och eleven att jobba upp det som behöver förbättras.

Betyg är alltså nödvändigt för att kunna utvärdera skolan. De finns till för elevernas skull, för att kunna se om de verkligen får en god utbildning. Skolan finansieras av våra skattepengar. Alla föräldrar i Sverige är tvungna att skicka sina barn till skolan på grund av skolplikten. Då måste vi på något sätt utvärdera skolan och se till att den gör sitt jobb. Betyg är ett sådant sätt att utvärdera skolan, eftersom de bygger på att bedöma elevernas kunskaper inom olika ämnen. Att eleverna ska få kunskaper är själva syftet med skolan. Så betyg hjälper, rösta därför på ett parti som tydligt tar ställning för att vi ska ha betyg och betyg från tidig ålder, rösta på Folkpartiet!

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar