måndag 8 september 2014

Hur vet vi att friskolor förbättrar kunskapsresultaten?

Det är relativt väl belagt att fler friskolor i en kommun förbättrar kunskapsresultaten för eleverna i den kommunen, inte bara i friskolorna utan även i de kommunala skolorna. Om detta beror på ökad konkurrens eller på ökat utbyte av idéer vet man inte. Vad som dock står klart är att det inte rör sig om andra faktorer än själva ökningen av antalet elever i friskolor som påverkar resultaten. Det är inte förutsättningar från tiden innan friskolereformen som påverkar, det är inte betygsinflation som lett till de förbättrade resultaten, utan ökningen av antalet elever i friskolor i kommunen.

Detta framgår i en undersökning gjord av IFAU. Undersökningen finns att läsa här: http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Fler-friskolor-forbattrar-elevers-resultat/

Undersökningens statistiska underlag har ifrågasatts. Detta är inte fel i sig, alla studier ska få och bör ifrågasättas. Dock måste sådant ifrågasättande ha någon form av grund. Detta ifrågasättande har ganska svag grund, om man faktiskt läst undersökningen.

"Vår datamängd består av alla de individer som slutade årskurs 9 i den obligatoriska grundskolan (normalt vid 16 års ålder) i Sverige varje år mellan 1988 och 2009."

Givetvis kommer reformen gå att utvärdera ännu bättre då längre tid har gått och effekterna framträder tydligare. Men mycket bättre statistiskt underlag än så här kan man inte få.

Varför sjunker då PISA-resultaten? Hur går det ihop?

Svaret är att det är andra faktorer som gör att kunskaperna bland svenska elever generellt sjunkit. Det är en trend som pågått länge. Resultaten i kommuner med fler elever i friskolor är dock bättre än resultaten i kommuner med färre elever i friskolor, det är vad IFAU:s undersökning visar.

De allmänt sjunkande kunskapsresultaten har flera förklaringar. Dels beror det på kommunaliseringen. Lärarnas löner har halkat efter, och lönespridningen är för låg. Man belönas inte för sin erfarenhet och sin kompetens på samma sätt som i andra yrkesgrupper. Därför vill Folkpartiet utveckla systemet med karriärtjänster för lärare och införa samma system för förskollärare, samt förstatliga skolans finansiering.

Det beror även på lärarutbildningen. Söktrycket är fortfarande lågt, och det beror mycket på läraryrkets låga status, och på bristen på karriärmöjligheter. Det senaste har dock börjat förändras med förstelärarsystemet, och söktrycket till lärarutbildningen har ökat något. Det viktigaste menar jag är dock att det fortfarande finns professorer och lektorer på lärarutbildningen som på fullaste allvar säger till sina studenter att det inte går att mäta (eller ens bedöma) kunskap, och att betyg därför är i bästa fall onödigt och i värsta fall skadligt. Det behöver knappt sägas att detta strider mot läroplanens grundläggande princip, att all undervisning ska ha ett mål och att dessa mål ska utvärderas. Lärarstudenternas framtida yrkesutövning påverkas direkt negativt av att behöva utsättas för sådan grundlös postmodernism under sin utbildning. Ett kunskapsideal på lärarutbildningen behövs definitivt för att ett kunskapsideal på skolorna ska råda.

Slutsatsen är följande. Skyll inte de sjunkande skolresultaten på friskolorna eller det fria skolvalet, för det är helt enkelt inte så att dessa saker orsakat de sjunkande skolresultaten. Skyll istället de sjunkande skolresultaten på kommunaliseringen av skolan och postmodernismen på lärarutbildningen. Agera för att förbättra situationen genom förstatligande av skolans finansiering och genom att förbättra lärarutbildningen genom att utöka fokuset på utvärderingsbar kunskap. Förbättra skolresultaten genom att rösta på det parti som förespråkar de åtgärder som kommer att förbättra skolresultaten. Det partiet är Folkpartiet.

Oscar Matti
Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Länkar:
http://lufuppsala.blogspot.se/2014/08/karriartjanster-fungerar.html
http://lufuppsala.blogspot.se/2014/08/for-ett-kunskapsideal-pa.html
http://lufuppsala.blogspot.se/2014/08/vinstintresse-och-konkurrens-forbattrar.html
http://lufuppsala.blogspot.se/2014/07/en-skola-for-alla.html
http://lufuppsala.blogspot.se/2014/09/betyg-hjalper.html
http://lufuppsala.blogspot.se/2014/08/hur-manga-ganger-har-hjulet.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar